Jaarverslag

Jaarverslag Stichting Museums Vledder 2023

Inleiding
De Stichting Museums Vledder heeft zich in 2023 ten doel gesteld het Museum Valse Kunst en Museum Moderne Glaskunst in stand te houden in haar pand gelegen aan de Brink in Vledder (gemeente Westerveld) en met wisseltentoonstellingen Noord-Nederlandse kunst onder de aandacht te brengen. Daarbij heeft de stichting vastgehouden aan haar doel mensen op een laagdrempelige manier te informeren over in de kunstwereld bekende en onbekende vervalsingen en hen te inspireren kennis te nemen van kunstuitingen zoals bijvoorbeeld moderne glaskunst.

Het bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2023 uit de volgende personen:
Dirk Boom, voorzitter,
Lauran Hazen, penningmeester,
Douwe Baars, secretaris,
Henk Veldmeijer, lid, aandachtsveld onderhoud,
Gerard van Wijk, lid, aandachtsveld PR, museumregistratie.

In januari moest Dirk Boom wegens familieomstandigheden zijn bestuursfunctie neerleggen. De ontstane vacature voor het voorzitterschap is vanaf maart ingevuld door Ron van der Leck.
Onverwacht hebben in september de bestuursleden Henk Veldmeijer en Ron van der Leck het bestuur op eigen initiatief verlaten.
Er blijft nog steeds behoefte aan uitbreiding van het bestuur, bij voorkeur met een vrouwelijk bestuurslid.

Eind 2023 bestond het bestuur uit:
Voorzitter: vacant,
Penningmeester: Lauran Hazen,
Secretaris: Douwe Baars,
Gerard van Wijk, lid, aandachtsveld PR, museumregistratie.

Het bestuur van de Stichting Museums Vledder heeft maandelijks vergaderd. Van die vergaderingen is elke keer een verslag gemaakt en is de aanwezigheid van de bestuursleden vastgelegd. De coördinator dagelijkse zaken heeft als adviseur in de regel deelgenomen aan de bestuursvergaderingen.
De bestuursleden hebben geen vergoeding voor hun werkzaamheden, noch een onkostenvergoeding ontvangen.
In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft het bestuur een bestuursreglement opgesteld

Coördinator
De coördinator dagelijkse zaken vervult een cruciale rol binnen het museum. Helaas moest Erna Regeer haar functie als coördinator aan het begin van het seizoen opgeven.
Per 1 april is René Loesberg aangesteld als coördinator. Hij vervult deze functie als vrijwilliger.

Conservator
De conservator is verantwoordelijk voor het beheer van de collectie in de breedste zin van het woord. De functie van conservator is een vrijwilligersfunctie.
Als conservator valse kunst is benoemd de heer René Loesberg. Als conservator glaskunst is benoemd mevr. Erna Plenter.

Vrijwilligers
De stichting Museums Vledder is een vrijwilligersorganisatie. We kennen een grote groep vrijwilligers die zich al jaren aan het museum heeft verbonden.
Hun inzet is onverminderd hoog, maar de beschikbaarheid wordt vanwege oplopende leeftijd afhankelijker van vitaliteit en gezondheid. Gelukkig konden we enkele enthousiaste nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Desondanks is het ook dit jaar voor de coördinator weer een uitdaging geweest de bezetting van de balie met tenminste twee vrijwilligers in te vullen.
Het belang van een goede relatie tussen bestuur, coördinator en vrijwilligers is onderkend. Daarom zijn er meerdere “vrijwilligersbijeenkomsten” gehouden om elkaars inzichten te delen en praktische zaken af te stemmen. In juli hebben we allen de voorstelling Antonius & Cleopatra in het Shakespeare Theater Diever bezocht.

Bezoekers
Na enkele jaren van coronabeperkingen weten bezoekers de weg naar het museum langzaam weer te vinden. Het aantal bezoekers in 2023 (6228) lag ruim een kwart boven het aantal in het jaar ervoor, maar bleef nog steeds achter vergeleken met de jaren vóór de pandemie. Het aantal groepsbezoeken is behoorlijk toegenomen.

Openingstijden
In de maanden april t/m oktober is het museum geopend geweest op de woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. In november en december alleen in de weekeinden.

Toegangsprijzen
In 2023 golden de volgende entreeprijzen per persoon.
Volwassenen € 8,- (groepen vanaf 15 personen € 7,-). Kinderen 4 t/m 12 jaar: € 4,-. Schoolklassen € 2,50, ook voor de begeleiders. De toegangsprijzen zijn inclusief MP3-audiotour / catalogus of rondleiding indien beschikbaar.

Rondleidingen.
De verhalen achter met name de valse kunst hebben een duidelijke meerwaarde voor de bezoekers. Vooral de persoonlijke rondleidingen worden erg gewaardeerd. Er is naar gestreefd tijdens openingstijden altijd een rondleider in huis te hebben.
De MP-3 audiotour die tijdens de corona pandemie werd ontwikkeld, is nog steeds beschikbaar maar voldoet niet geheel aan de behoefte. Als aanvulling/alternatief is een catalogus samengesteld waarin de bezoeker het tentoongestelde kan volgen en de daarbij horende verhalen kan lezen. Beschikbaar in drie talen.

Museumwinkel
In de museumwinkel worden cadeauartikelen en kunstwerken/sieraden in consignatie verkocht. De winkelcommissie, bestaande uit de coördinator en enkele vrijwilligers, houdt het assortiment actueel en aantrekkelijk.

Terras
Op het terras bij de entree van het museum kunnen bezoekers en passanten genieten van koffie, thee en frisdrank. Het bezoek van passanten is achter gebleven, maar museumbezoekers waarderen deze activiteit, die daarmee een bijdrage levert aan de inkomsten van het museum.

Tentoonstellingen
De tentoonstellingscommissie heeft in 2023 een drietal exposities georganiseerd, te weten de Quasirealisten, Marcel Duran, en gecombineerd Annemieke Vos en Peter Durieux.
Op de bovenverdieping is de tentoonstelling van Trajectum (cliënten Hoeve Boschoord) gehouden. In het kader van het jaar van van Gogh werd de tentoonstelling “Volg van Gogh” georganiseerd. Ook werden er vóór het museum ‘van Gogh-hekjes’ geplaatst, een verzameling plankjes beschilderd in de stijl van van Gogh.
Onze beeldentuin is in samenwerking met Galerie “Beeldschoon De Pol” ingericht. De beelden zijn opgenomen in het “Beeldschoon & Weldadig Kunstrondje”.
In 2023 zijn er lezingen gehouden door Bert Voskuil (schrijver) en glaskunstenaar Matthias van Olst.

Museumregistratie en collectiebeheer
Het bestuur streeft er naar om voor de Museums Vledder tot een officiële museumregistratie te komen.
Een goed beheer van de collectie is een speerpunt binnen de museumregistratie. Digitale middelen zijn daarbij onmisbaar, onder andere wegens de eis een deel van de collectie online ter beschikking te stellen. In 2023 is het museum aangesloten geweest bij het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS), een collectief met efficiënte voorzieningen voor de registratie van de collectie.
Dit jaar heeft de zgn. pre-toets in het kader van de museumregistratie plaats gevonden. Daarbij is gebleken dat er nog aanvullingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de registratievoorwaarden.

Jubileum
25 jaar geleden hebben Henk Plenter en Erna Plenter-Jansen de Museums Vledder opgericht. Hoewel de statutaire oprichting pas een jaar later plaats vond, in 1999, is al in 2023 aandacht besteed aan dit zilveren jubileum. Tijdens de opening van het nieuwe theaterseizoen is Erna Plenter in het zonnetje gezet. Verder is er een jubileum-mok uitgegeven en is er een jubileumboek in voorbereiding.

PR / Schatkamers
In het kader van het samenwerkingsverband “de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe” (Museum Valse Kunst, OERmuseum, Zeemuseum Miramar) zijn middelen beschikbaar gesteld, hoofdzakelijk ten behoeve van PR-activiteiten. Na de beëindiging ervan per december 2022 hebben de besturen besloten de onderlinge samenwerking voort te zetten.
Gebruikers van de Postcodeloterij agenda treffen daarin een korting bon aan voor ons museum.

Onderhoud
Ook dit jaar heeft onderhoud van het gebouw weer de nodige aandacht gevraagd.
Ondanks de eerdere vervanging van de dakgoten is er nog sprake van lekkage geweest. De oorzaak hiervan werd gezocht in de dakbedekking (dakramen of dakpannen).
Een onderhoudsploeg van Trajectum, die ook voor derden beschikbaar is, is enkele malen actief geweest (afwatering dakramen, reparatie bestrating).
De vaatwasser in het keukentje is vervangen.
Het huishoudelijke onderhoud is uitbesteed aan schoonmaakbedrijf CN Cleaning Service. Men is gedurende het seizoen 4 uur (later 5 uur) per week na sluitingstijd komen schoonmaken.

BHV
Drie vrijwilligers, waaronder de coördinator, zijn in het bezit van een BHV certificaat.

Brandpreventie
De veiligheidsregio Drenthe heeft op verzoek van het bestuur advies gegeven m.b.t de brandveiligheid. Daarop zijn enkele maatregelen genomen, met name betreffende de veiligheid van de bovenverdieping.

Energie/ verduurzaming
Door de geopolitieke omstandigheden van de laatste jaren zijn de kosten van energie in 2023 nog steeds hoog geweest. Met name het elektriciteitsverbruik van het museum is groot. Enkele van de continu draaiende CV pompen zijn vervangen door een zuiniger type. De laatste halogeenverlichting is vervangen zodat het museum nu bijna volledig door LED-lampen wordt verlicht.
Er is een verduurzamingstraject opgestart in samenwerking met de provincie Drenthe. Hierin wordt onderzoek gedaan en advies gegeven m.b.t de verduurzaming van het gebouw.

Stichting Vrienden Museums Vledder
Met financiële steun van De Stichting Vrienden Museums Vledder kon het bestuur meetapparatuur aanschaffen als onderdeel van het traject dat moet leiden tot ‘geregistreerd museum’. Het merendeel van de bestuursleden van de Vrienden heeft te kennen gegeven per 2024 te willen stoppen.

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten.
Gesloten.
11:00 – 17:00 uur
11:00 – 17:00 uur
11:00 – 17:00 uur
11:00 – 17:00 uur
11:00 – 17:00 uur

Nieuwsbrief

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u Museums Vledder toestemming deze gegevens alleen te gebruiken voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven. U kunt zich altijd via de link onder aan de nieuwsbrief weer afmelden. Uw gegevens worden dan direct uit ons databestand verwijderd. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Ja, ik geef me op voor de nieuwsbrief.